Σημαντικές Ημερομηνίες 5ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:   30 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:    7 Οκτωβρίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:            29 Οκτωβρίου 2018

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:         Παρασκευή 2 - Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018