Διάρκεια Παρουσιάσεων

Ο χρόνος παρουσίασης κάθε μελέτης είναι 20 λεπτά ενώ θα υπάρχουν 5 λεπτά ανά μελέτη για ερωτήσεις στο τέλος όλων των παρουσιάσεων. Οι συντονιστές των ομάδων (sessions) θα παρακληθούν να τηρούν το προβλεπόμενο 25λεπτo ανά εργασία: 20 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά ερωτήσεων ανά εργασία.