Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων

Δείτε το template των περιλήψεων  εδώ

Οι περιλήψεις θα είναι μεταξύ 100-200 λέξεις, γραμμένες σε Word.

Άρθρα στην Αγγλική πρέπει να συνοδεύονται και με περίληψη στην Ελληνική γλώσσα.

O τίτλος της περίληψης θα είναι κεντραρισμένος (όχι σε κεφαλαία εκτός της αρχικής και όποιας άλλης λέξης γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα), με Times New Roman 14, bold.

Γραμματοσειρά:   Times New Roman, 12

Μετά τον τίτλο θα ακολουθεί κεντραρισμένο σε bold το όνομα του (ή των) συγγραφέα (-έων) και σε Ιtalic η ακριβής διεύθυνση του Ιδρύματος (ή του χώρου εργασίας του συγγραφέως) καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (ή των) συγγραφέα (–έων).

Ανάμεσα στο κείμενο και το όνομα του συγγραφέα θα υπάρχει σε στοίχιση αριστερά η ένδειξη:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ (για το Ελληνικό κείμενο) ή ABSTRACT (για το Αγγλικό κείμενο).

Μετά την περίληψη ακολουθούν:

Λέξεις Κλειδιά: (Keywords:) 3-5 Λέξεις

Κωδικοί JEL: (JEL Classifications:) Οι κωσικοί JEL μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php