Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Δείτε το template των εργασιών εδώ

Η ολοκληρωμένη εργασία θα γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Εργασίες πού δεν πληρούν απόλυτα τους κανόνες παρουσίασης ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Έκταση εργασίας: Μέχρι 10  σελίδες (μονό διάστημα)

Τίτλος Εργασίας:

Συγγραφείς:

Περίληψη:

Λέξεις Κλειδιά:

Κωδικοί JEL:

Σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

Line spacing: Μονό διάστημα
Αρίθμηση σελίδων: Οι σελίδες θα πρέπει να αριθμώνται διαδοχικά

Περιθώρια (Margins):

Γραμματοσειρά:

2,5 cm margins σε όλες τις πλευρές

Times New Roman, 12

Εικόνες-διαγράμματα: Mέσα στο κείμενο
Σχήματα και πίνακες: Οι τίτλοι (περιγραφές) και των σχημάτων και των πινάκων να είναι στην πάνω πλευρά και να παρατίθενται μέσα στο κείμενο.
Εξισώσεις: Οι εξισώσεις να είναι αριθμημένες διαδοχικά και να εμφανίζονται στο αριστερό της σελίδας ενώ η αρίθμηση να είναι σε παρένθεση στα δεξιά της σελίδας.
Βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο:

Βάλτε το όνομα του συγγραφέα και το έτος σε παρένθεση, ανάλογα με το αν:

  • Το όνομα του συγγραφέα δεν είναι μέρος του κειμένου τότε: (Συγγραφέας, 2009)
  • Το όνομα του συγγραφέα είναι μέρος του κειμένου τότε,  Συγγραφέας (2009)
  • Αν οι συγγραφείς είναι τρεις και περισσότεροι τότε, (Πρώτος συγγραφέας et al., 2009)
Βιβλιογραφία στο τέλος:
  • Αναφορά σε επιστημονικό περιοδικό

Dickey D.A. and Fuller W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a unit Root, Econometrica, 49, 1057-1072.

  • Αναφορά σε βιβλίο   

Hamilton J.D. (1994). Times Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

  •  Αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου

Brunner K. and Melzer A.H. (1990). Money Supply. In: Friedman BM, Hahn FH (Eds), Handbook of monetary economics, vol.1. North-Holland: Amsterdam; 1990. p. 357-396.